top of page

Kameleon

 

Doelgroep

Kameleon gaat aan de slag met gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding

van de kinderen. De begeleiding gebeurt zowel bij de gezinnen thuis als in het

dagcentrum. Deze unieke combinatie van mobiele en ambulante begeleiding

heeft als voordeel dat het kind in het gezin kan blijven.

 

Gedragsproblemen of pedagogische onmacht van de ouders staan meestal niet

op zichzelf. Ze maken deel uit van een groter pakket problemen die op een

complexe manier op elkaar inwerken. Daarom hanteren we een breed

perspectief en kijken we naast de opvoeding ook naar het huishouden,

de maatschappelijke positie, de partnerrelatie, het individueel functioneren, ...

 

In dagcentrum Kameleon is plaats voor negen kinderen uit Herentals en omgeving. Daarnaast zijn er drie plaatsen voor instroom- en uitstroombegeleiding. Dit wil zeggen dat we al met een gezin aan de slag kunnen gaan als er nog geen plaats is in de groep. We werken dan al met gezins- en individuele doelstellingen (instroombegeleiding). Vanaf het moment dat er een plaats vrijkomt, komt de jongere naar het dagcentrum. Het aantal dagen spreken we in onderling overleg af. Wanneer de jongere zijn doelstellingen in de groep bereikt heeft en hij dus niet meer naar de groep komt, kunnen wij het gezin zo nodig nog een tijdje verder begeleiden (uitstroombegeleiding).

Opnamecriteria

Kameleon richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. Mits ondersteuning moeten de ouders de verantwoordelijkheid van de opvoeding kunnen dragen.

Het is belangrijk dat de jongere zelf naar het dagcentrum wil komen.

Het gezin moet ook bereid zijn tot samenwerking met het dagcentrum.

De afstand tussen thuis - school - dagcentrum moet overbrugbaar zijn.

 

Wanneer er sprake is van een lichamelijke of mentale handicap, psychische stoornis, verslaving of agressie, dan is het uitgangspunt dat de jongere mee moet kunnen in de groep zoals die op dat moment is samengesteld. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze specifieke problematieken, die vaak meer gespecialiseerde hulp vragen, niet op de voorgrond staan in de begeleiding.

Gezinnen kunnen via een gemandateeerde voorziening bij ons terecht (OCJ, sociale dienst Jeugdrechtbank, VK,...) maar ook via brede instap,een eerstelijnsdienst zoals CLB, CAW,... Bij de start van een begeleiding gaan we na wat goed en moeilijk loopt in het gezin en beslissen we samen waaraan we zullen werken. 

Werkwijze

Het dagcentrum werkt vanuit een integrale benadering van het gezin. De begeleiding gebeurt op verschillende vlakken.

 

* Contextbegeleiding: via regelmatige gesprekken en door samen dingen te doen, werken we aan de moeilijkheden en mogelijkheden die de ouders met hun kind(eren) ervaren.

 

* Schoolbegeleiding: op het dagcentrum is er mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en ondersteuning van de studiemethode. Verder zijn er, afhankelijk van de vraag, contacten met de school.

 

* Kind- en jongerenbegeleiding: elk kind krijgt een specifiek begeleidingsprogramma. Dit kan zowel individuele trainingen op probleemgebieden omvatten als dagelijkse aandachtspunten. Via groepsactiviteiten bouwen de kinderen hun sociale vaardigheden op.

 

* Netwerkoverleg: zo nodig vindt er - in samenspraak met het gezin - regelmatig overleg plaats met andere diensten die op het gezin betrokken zijn. Op deze manier trachten we het netwerk rondom het gezin uit te bouwen en te versterken.

 

De jongeren worden na de schooluren tot 19 uur onthaald en begeleid in het dagcentrum. Op woensdag is dit tot 17 uur. Tijdens de schoolvakanties is er overdag groepsbegeleiding. 's Avonds, in het weekend en op feestdagen verblijven de kinderen thuis.

 

De begeleidingsduur wordt in overleg met alle betrokken partijen bepaald.

Naar het infoboekje van Kameleon.
Contactgegevens:

Bolwerkstraat 56

2200 Herentals

014/22.61.41 of 014/22.96.18

kameleon@dewaaiburg.be

bottom of page