top of page

Onze missie

De Waaiburg bouwt samen met kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en al wie hen omringt aan een leefklimaat waarin maximale ontplooiingskansen gecreëerd worden. We staan voor een warme samenleving waarin iedereen een betekenisvolle plaats heeft. 

Onze visie

1. De Waaiburg biedt voor jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties maximale ontplooiingskansen vanuit een geloof in krachten en inzet en doet dit door middel van een ruim en gedifferentieerd aanbod aan hulpverleningsvormen. 

De jongere en/of hun ruimere context zijn uniek voor ons. Daarom trachten we zoveel als kan op maat te werken en aan de slag te gaan met hun hulpvragen. Door hen als gelijkwaardig te benaderen, trachten we een partnerschap aan te gaan om zo samen de begeleiding vorm te geven. Door in dialoog te gaan met hen, werken we allemaal aan hetzelfde doel, nl. perspectief creëren opdat de jongere en/of het gezin op eigen kracht verder kunnen ontplooien en hun zelfredzaamheid vergroot. Door vanuit een krachtgerichte benadering te werken, geloven we dat mensen nog meer groeien en grip krijgen op hun eigen leven. 
 
Daarnaast hebben we oog voor het bredere netwerk rondom de jongere en/of de context. Door netwerkgericht te werken, trachten we mensen rondom het gezin te krijgen, waardoor zij samen de toekomst tegemoet gaan, mogelijks zonder hulpverlening. We geloven sterk dat samendragen werkelijk het verschil maakt.  
 
Wij vinden het dan ook belangrijk om af te stemmen op de jongere/de context en dit vanuit een grondhouding die bovenstaande waarden kenmerkt, aangevuld met een goede portie ‘gezond verstand’ en flexibiliteit. Daarnaast laten we ons in onze begeleidingstrajecten inspireren door uiteenlopende visies en methodieken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: welbevinden, veiligheid en verbinding. Naast het bestaande zoeken wij ook naar innovatieve antwoorden op hedendaagse noden en tendensen en kleuren we, waar nodig, buiten de lijntjes.  
 
Het gedifferentieerde aanbod aan hulpverleningsvormen binnen De Waaiburg, biedt mogelijkheden om datgene in te zetten wat nodig is. Op deze manier engageren we ons om zorgcontinuïteit te bekomen voor jongeren en contexten die door ons begeleid worden en trachten we breuken in de hulpverlening te voorkomen.  
 
Dit is enkel mogelijk als we regionaal aan de slag gaan. 

2. De Waaiburg is een warme organisatie waar inspraak en participatie centraal staan. 

De Waaiburg legt de focus op talenten en krachten van mensen (cliënten én medewerkers) als motor van organisatie en verandering. Wij willen een diverse organisatie zijn waar welzijn hoog in het vaandel gedragen wordt. Een klimaat met oog voor evenveel warmte en zorg voor cliënten als voor personeel, is waar wij voor staan.  
 
Daarom kiezen wij voor een horizontale organisatiestructuur. Decentralisatie met veel ruimte voor autonome inhoudelijke accenten vanuit teams enerzijds en samenwerking en uitwisseling in functie van hulpverleningstrajecten anderzijds, kenmerken onze werking. De Waaiburg is autonoom in verbondenheid. 
 
We zetten volop in op gedragenheid en betrokkenheid waarbij kinderen, jongeren, gezinnen en personeel op elk niveau maximale inspraak krijgen. 

3. De Waaiburg gaat een verbindende en verrijkende wisselwerking
en samenwerking aan met de omgeving. 

De Waaiburg wil lokaal ingebed zijn en zet met fierheid haar deuren open voor buren, vrijwilligers, scholen, gemeenten en overheid om te laten zien waar we voor staan en te delen waar we goed in zijn. 
 
Vanuit een geloof in de krachten en kwaliteiten van medewerkers en het aanbod vanuit onze verschillende afdelingen, zet De Waaiburg in op interne samenwerking om trajecten en projecten over de afdelingen heen te realiseren. 
 
De Waaiburg gaat actief op zoek naar relevante externe partners om cliënttrajecten en zorggarantie vorm te geven, te signaleren op verschillende niveaus, af te stemmen, te inspireren, te mobiliseren en te solidariseren. 
 
Wanneer we merken dat onze cliënten met onrecht geconfronteerd worden, nemen we het voor hen op, liefst in samenwerking met andere organisaties en/of belangenorganisaties. Op die manier werken we mee aan een collectieve impact om tot verandering te komen en zo onze bijdrage te leveren aan een zorgzame en warme samenleving. 
 
Wij beseffen heel goed dat al het bovenstaande een permanente opdracht is en willen dit engagement elke dag opnieuw met heel veel goesting aangaan.

bottom of page