Aanmelden 

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Contextbegeleiding:

Contextbegeleiding vanuit thuisbegeleidingsdienst Aandacht is een rechtstreeks toegankelijk aanbod. Aanmeldingen kunnen dus komen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een huisarts, ... Tevens is ons aanbod ook toegankelijk voor de gemandateerde voorzieningen en jeugdrechtbank.

Aanmelden voor de module contextbegeleiding kan op een aantal momenten per jaar. In overleg met de collega's van Cirkant en Ter Loke worden enkele malen per jaar een aantal open plaatsen gemeld via de website. Op dat moment kan elke medewerker vanuit de brede instap en het voorveld een indicatiestellingsformulier invullen en beveiligd mailen naar: 

De Waaiburg:    aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

Cirkant:              aanmeldingen@cirkant-vzw.be

Ter Loke:            janne.hoeyberghs@terloke.be

CIG De Merode: instroom.cig@terloke.be

De aanmeldingsverantwoordelijken van de 3 organisaties lezen het indicatiestellingsformulier na en nemen zelf telefonisch contact op met de contactpersoon-aanmelder om bepaalde zaken af te toetsen, te overleggen en aan vraagverheldering te doen.

Wanneer blijkt dat de indicatie voldoet aan de voorwaarden, na prioritering, wordt het gezin op de wachtlijst geplaatst met perspectief voor opstart binnen 4 maanden.

Bij een open plaats wordt er door de organisatie contact opgenomen met de contactpersoon-aanmelder en zal er concreet afgesproken worden hoe en door wie het gezin wordt gecontacteerd om een intake te plannen, wie aanwezig dient te zijn hierbij,...

Belangrijk:
Gedurende de wachttijd neemt de desbetreffende organisatie geen contact met het gezin of zetten zij geen stappen inzake begeleiding. De contactpersoon-aanmelder blijft de contactpersoon voor het gezin.

Vanaf nu (13 januari 2020) kan er aangemeld worden voor open plaatsen voor de module Contextbegeleiding op de gezamenlijke wachtlijst van Ter Loke (BJB en CIG de Merode), De Waaiburg en Cirkant.

Graag willen we zo goed mogelijk inspelen op actuele hulpvragen.

Om een dossier aan te melden, vragen we prioriteit (verkennen van de minst ingrijpende hulp is noodzakelijk) te bepalen binnen je eigen team en de prioriteitscriteria ook mee te delen. Er dient dan een indicatiestellingsformulier (ISF) te worden ingevuld met de duidelijke vermelding van deze module. (Let op: dit is een vernieuwde versie!) 

De drie diensten CB zullen gezamenlijk de aanmeldingen beheren. Er wordt telefonisch contact opgenomen voor verdere verkenning van de hulpvragen. In het gezamenlijk aanmeldingsoverleg, dat plaatsvindt op 3 februari, worden prioriteiten bepaald.

 

 

We willen jullie ook graag op de hoogte stellen dat we zoekend zijn in het vinden van een passend aanmeldingssysteem. Doordat de vraag in deze regio groter is dan het aanbod, zal dit een blijvende zoektocht zijn. Op dit moment evalueren we het voorbije jaar. Eventuele aanpassingen zullen op onze websites gecommuniceerd worden.

 

Wil je meer informatie omtrent de modules contextbegeleiding?

Via deze link kom je op een document dat meer uitleg geeft over de drie hulpverleningsvormen binnen het arrondissement Turnhout.

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met Cirkant en Ter Loke.

Vragen mbt een mogelijke opstart van een traject, gebeuren door verwijzende diensten die een bezorgdheid of een verontrusting ervaren mbt een gezin enerzijds en die zich willen engageren om dit gezin samen mee op te volgen anderzijds.

Neem voor vragen en coaching contact op met onze aanspreekpunten van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanentie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u).

Mogelijks wordt er tijdens een telefoon onder de permanentie een belafspraak voor een later tijdstip gemaakt. Dit omdat we graag de nodige tijd en ruimte nemen om de vragen met zorg door te praten.

 
1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer 014/ 14 04 49. Dit kan steeds op maandag tussen 13u00 en 16u00, en donderdag en vrijdag tussen 9u30 en 12u30. Aanmeldingen mogen enkel gebeuren door een betrokken hulpverlener.

Week per week wordt in teamverband beslist hoeveel en welke trajecten kunnen worden opgestart. We werken hierbij niet met een wachtlijst. Zodra er een krachtwerk(t)coach is aangewezen, neemt hij/zij contact op met jou als aanmelder en het gezin.

Alvorens je overgaat tot een aanmelding is het belangrijk om volgende zaken na te gaan:

  • Is het gezin op de hoogte van deze telefoon?

  • Gaat de vraag over een minderjarige (≤18j)?

  • Verblijft de aangemelde jongeren minimum 4 dagen van de week binnen ons werkingsgebied?

  • Kan de gevraagde hulp gesitueerd worden binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en is er geen gepast aanbod binnen de maand?

  • Is er al een module lopende? In dat geval starten we niet op.

  • Is er minimum 1 persoon van het gezin bereidt om samen te werken?

  • Is er sprake van een crisissituatie? Indien dat zo is, zijn wij niet het gepaste aanbod. 

  • Is er een gemandateerde voorziening betrokken? Indien dat zo is moet de consulent eerst fiat geven over een mogelijke opstart.

Dagbegeleiding in groep:

Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, verwijzen we u eerst naar het aanmeldingsformulier dat u hier vindt.

Dit document geeft weer hoe de bevraging bij een telefonische aanmelding zal verlopen. We raden aan om dit document goed door te nemen om een inschatting te maken of dit hulpverleningsaanbod voldoet aan de hulpvraag van het gezin en de verontrusting van de aanmelder.

U kan echter dit formulier ook zelf invullen en beveiligd mailen naar:

janrap@dewaaiburg.be

parkoers@dewaaiburg.be

kameleon@dewaaiburg.be.

De aanmeldingsverantwoordelijken van het dagcentrum nemen de aanmelding grondig door en nemen telefonisch contact op met u als aanmelder om verdere vraagverheldering te doen. Wanneer blijkt dat de indicatie voldoet, wordt het gezin op de wachtlijst geplaatst.

Welk aanbod het dagcentrum biedt, kan U lezen in volgende brochure:

Jan Rap

Parkoers

Kameleon