Aanmelden 

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Contextbegeleiding:

Contextbegeleiding vanuit thuisbegeleidingsdienst Aandacht is een rechtstreeks toegankelijk aanbod. Aanmeldingen kunnen dus komen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een huisarts, ... Tevens is ons aanbod ook toegankelijk voor de gemandateerde voorzieningen en jeugdrechtbank.

Je staat op het punt om een gezin aan te melden voor contextbegeleiding. Omdat de vraag steeds groter is dan het aanbod, is samenwerking heel belangrijk.

Naar aanleiding van de evaluatie van het wachtlijstsysteem waarbij we rekening hebben gehouden met feedback van gezinnen, aanmelders en andere professionelen, schakelen we over naar een vernieuwd instroomsysteem.

 

Hoe aanmelden?

              · Je hebt de mogelijkheden binnen het voorveld en de brede instap volledig verkend.

              · Je hebt het indicatiestellingsformulier samen met het gezin ingevuld. Engagement, openheid en transparantie                         vormen de noodzakelijke basis om een contextbegeleiding te starten.

              · Je mailt dit document beveiligd naar één van deze diensten:

                 o Ter Loke: janne.hoeyberghs@terloke.be

                 o CIG de Merode: instroom.cig@terloke.be

                 o Waaiburg: aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

                 o Cirkant: aanmeldingen@cirkant-vzw.be

 

Wat je van ons mag verwachten:

              · Je mag een telefoon verwachten voor verdere vraagverheldering.

              · Je krijgt een bericht als de aanmelding weerhouden is en op de lijst komt.

              · We doen actief instroombeheer voor de gezinnen die bovenaan de lijst staan. Vanuit gedeelde betrokkenheid                            zoeken we samen met de aanmelder welke stappen tijdens de wachttijd nog kunnen worden gezet. Op deze                            manier houden we de evolutie in het gezin ook actueel.

              · Wanneer de geschatte wachttijd voor de opstart van een begeleiding oploopt tot langer dan een jaar, zullen we                        tijdelijk de instroom stop zetten.

 

 

Op 20 april zal het nieuwe systeem ingaan en kan je terug aanmelden.

 

Wil je meer informatie omtrent de modules contextbegeleiding?

Via deze link kom je op een document dat meer uitleg geeft over de drie hulpverleningsvormen binnen het arrondissement Turnhout.

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met Cirkant en Ter Loke.

Vragen mbt een mogelijke opstart van een traject, gebeuren door verwijzende diensten die een bezorgdheid of een verontrusting ervaren mbt een gezin enerzijds en die zich willen engageren om dit gezin samen mee op te volgen anderzijds.

Neem voor vragen en coaching contact op met onze aanspreekpunten van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanentie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u).

Mogelijks wordt er tijdens een telefoon onder de permanentie een belafspraak voor een later tijdstip gemaakt. Dit omdat we graag de nodige tijd en ruimte nemen om de vragen met zorg door te praten.

 
1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer 014/ 14 04 49. Dit kan steeds op maandag tussen 13u00 en 16u00, en donderdag en vrijdag tussen 9u30 en 12u30. Aanmeldingen mogen enkel gebeuren door een betrokken hulpverlener.

Week per week wordt in teamverband beslist hoeveel en welke trajecten kunnen worden opgestart. We werken hierbij niet met een wachtlijst. Zodra er een krachtwerk(t)coach is aangewezen, neemt hij/zij contact op met jou als aanmelder en het gezin.

Alvorens je overgaat tot een aanmelding is het belangrijk om volgende zaken na te gaan:

  • Is het gezin op de hoogte van deze telefoon?

  • Gaat de vraag over een minderjarige (≤18j)?

  • Verblijft de aangemelde jongeren minimum 4 dagen van de week binnen ons werkingsgebied?

  • Kan de gevraagde hulp gesitueerd worden binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en is er geen gepast aanbod binnen de maand?

  • Is er al een module lopende? In dat geval starten we niet op.

  • Is er minimum 1 persoon van het gezin bereidt om samen te werken?

  • Is er sprake van een crisissituatie? Indien dat zo is, zijn wij niet het gepaste aanbod. 

  • Is er een gemandateerde voorziening betrokken? Indien dat zo is moet de consulent eerst fiat geven over een mogelijke opstart.

Dagbegeleiding in groep:

Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, verwijzen we u eerst naar het aanmeldingsformulier dat u hier vindt.

Dit document geeft weer hoe de bevraging bij een telefonische aanmelding zal verlopen. We raden aan om dit document goed door te nemen om een inschatting te maken of dit hulpverleningsaanbod voldoet aan de hulpvraag van het gezin en de verontrusting van de aanmelder.

U kan echter dit formulier ook zelf invullen en beveiligd mailen naar:

janrap@dewaaiburg.be

parkoers@dewaaiburg.be

kameleon@dewaaiburg.be.

De aanmeldingsverantwoordelijken van het dagcentrum nemen de aanmelding grondig door en nemen telefonisch contact op met u als aanmelder om verdere vraagverheldering te doen. Wanneer blijkt dat de indicatie voldoet, wordt het gezin op de wachtlijst geplaatst.

Welk aanbod het dagcentrum biedt, kan U lezen in volgende brochure:

Jan Rap

Parkoers

Kameleon