Aanmelden 

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Contextbegeleiding:

Contextbegeleiding vanuit thuisbegeleidingsdienst Aandacht is een rechtstreeks toegankelijk aanbod. Aanmeldingen kunnen dus komen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een huisarts, ... Tevens is ons aanbod ook toegankelijk voor de gemandateerde voorzieningen en jeugdrechtbank.

Je staat op het punt om een gezin aan te melden voor contextbegeleiding. Omdat de vraag steeds groter is dan het aanbod, is samenwerking heel belangrijk.

Naar aanleiding van de evaluatie van het wachtlijstsysteem waarbij we rekening hebben gehouden met feedback van gezinnen, aanmelders en andere professionelen, schakelen we over naar een vernieuwd instroomsysteem.

 

Hoe aanmelden?

              · Je hebt de mogelijkheden binnen het voorveld en de brede instap volledig verkend.

              · Je hebt het indicatiestellingsformulier samen met het gezin ingevuld. Engagement, openheid en transparantie                         vormen de noodzakelijke basis om een contextbegeleiding te starten.

              · Je mailt dit document beveiligd naar één van deze diensten:

                 o Ter Loke: janne.hoeyberghs@terloke.be

                 o CIG de Merode: instroom.cig@terloke.be

                 o Waaiburg: aanmeldingenaandacht@dewaaiburg.be

                 o Cirkant: aanmeldingen@cirkant-vzw.be

 

Wat je van ons mag verwachten:

              · Je mag een telefoon verwachten voor verdere vraagverheldering.

              · Je krijgt een bericht als de aanmelding weerhouden is en op de lijst komt.

              · We doen actief instroombeheer voor de gezinnen die bovenaan de lijst staan. Vanuit gedeelde betrokkenheid                            zoeken we samen met de aanmelder welke stappen tijdens de wachttijd nog kunnen worden gezet. Op deze                            manier houden we de evolutie in het gezin ook actueel.

              · Wanneer de geschatte wachttijd voor de opstart van een begeleiding oploopt tot langer dan een jaar, zullen we                        tijdelijk de instroom stop zetten.

 

 

Zoals eerder gecommuniceerd schakelden we in april 2020 over naar een nieuw instroomsysteem.

We werden echter al snel geconfronteerd met meer begeleidingsvragen dan het beschikbare aanbod, waardoor de wachttijd van een jaar al snel overschreden werd. Dit leidde ertoe dat de wachtlijsten sinds 3 augustus 2020 weer dicht staan.

 

Het was een schrijnende vaststelling dat we deze aanmeldingsstop al zo snel terug moesten doorvoeren en het is daarnaast heel jammer om vast te stellen dat we ook vandaag, januari 2022, de wachtlijsten voor contextbegeleiding nog steeds NIET kunnen openstellen.

 

We vinden het dan ook belangrijk om toch kort mee te geven welke stappen we ondertussen wel zetten, met hoop voor de toekomst!

- Op verschillende fora werd bekeken op welke manier we dit opnieuw kunnen signaleren aan de bevoegde overheid. Want     deze stem willen we zeker laten klinken!

- Daarnaast werden er heel wat nieuwe projecten uit de grond gestampt, met oog voor de wachtlijsten, de toegankelijkheid     en continuïteit. Denk hierbij aan de denktank toegankelijkheid, het durflab, de uitbreiding van 1G1P,... waarbij de krachten     intersectoraal gebundeld worden en waarin we trachten om zowel op korte als lange termijn concreet verdere stappen

   te zetten.

- Daarnaast proberen we als organisaties ook out of the box te denken, af en toe eens buiten de lijntjes te kleuren, om via         bepaalde (kortdurende) engagementen iets te kunnen betekenen bij bepaalde hulpvragen.

 

In 2021 kreeg de denktank toegankelijkheid meer vorm. We komen hiermee in 2022 naar buiten, maar om alvast enig idee te geven, willen we met dit verhaal:

 • Enkele bestaande onthaallussen samenvoegen tot een vereenvoudigde procedure voor professionals, gezinnen of hun netwerk.

 • iedere vraag warm onthalen, met de focus op samen op pad gaan. We laten niet los tot de vraag bij de nodige partners is geraakt.

 • op dynamische wijze het aanbod van de basisvoorzieningen tot de meer gespecialiseerde jeugdhulpverlening en alles ertussenin hanteren, kunnen combineren en laten afstemmen op de vraag van het gezin.

In tussentijd kunnen jullie ons wel steeds kunnen bellen om samen na te denken, te overleggen,… Want wij geloven in samenwerking en verbinding.

 

Lien Hendrickx - De Waaiburg

Janne Hoeyberghs - Ter Loke BJZ

Lieve Michielsen - Ter Loke CIG De Merode

Eline Vanballenberghe - Cirkant

 

Wil je meer informatie omtrent de modules contextbegeleiding?

Via deze link kom je op een document dat meer uitleg geeft over de drie hulpverleningsvormen binnen het arrondissement Turnhout.

Contextbegeleiding i.f.v. positieve heroriëntering

Voor de module Contextbegeleiding i.f.v. Positieve Heroriëntering werken we in de regio Kempen samen met Cirkant en Ter Loke.

Vragen mbt een mogelijke opstart van een traject, gebeuren door verwijzende diensten die een bezorgdheid of een verontrusting ervaren mbt een gezin enerzijds en die zich willen engageren om dit gezin samen mee op te volgen anderzijds.

Neem voor vragen en coaching contact op met onze aanspreekpunten van ‘Positieve Heroriëntering Kempen’ (PH Kempen):

T. 014 67 72 02   (tijdens de permanentie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 en 12.00 u).

Mogelijks wordt er tijdens een telefoon onder de permanentie een belafspraak voor een later tijdstip gemaakt. Dit omdat we graag de nodige tijd en ruimte nemen om de vragen met zorg door te praten.

 
1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer 014/ 14 04 49. Dit kan steeds op maandag tussen 13u00 en 16u00, en donderdag en vrijdag tussen 9u30 en 12u30. Aanmeldingen mogen enkel gebeuren door een betrokken hulpverlener.

Week per week wordt in teamverband beslist hoeveel en welke trajecten kunnen worden opgestart. We werken hierbij niet met een wachtlijst. Zodra er een krachtwerk(t)coach is aangewezen, neemt hij/zij contact op met jou als aanmelder en het gezin.

Alvorens je overgaat tot een aanmelding is het belangrijk om volgende zaken na te gaan:

 • Is het gezin op de hoogte van deze telefoon?

 • Gaat de vraag over een minderjarige (≤18j)?

 • Verblijft de aangemelde jongeren minimum 4 dagen van de week binnen ons werkingsgebied?

 • Kan de gevraagde hulp gesitueerd worden binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en is er geen gepast aanbod binnen de maand?

 • Is er al een module lopende? In dat geval starten we niet op.

 • Is er minimum 1 persoon van het gezin bereidt om samen te werken?

 • Is er sprake van een crisissituatie? Indien dat zo is, zijn wij niet het gepaste aanbod. 

 • Is er een gemandateerde voorziening betrokken? Indien dat zo is moet de consulent eerst fiat geven over een mogelijke opstart.

Dagbegeleiding in groep:

Dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding is een rechtstreeks toegankelijk aanbod. Aanmeldingen kunnen dus komen via een medewerker van een organisatie die als eerste aanspreekpunt geldt, zoals het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), een huisarts, ... Tevens is ons aanbod ook toegankelijk voor de gemandateerde voorzieningen en jeugdrechtbank.

Hoe aanmelden?

 

Wanneer u overweegt om een gezin aan te melden voor dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding, verwijzen we u eerst naar het indicatiestellingsformulier dat u hier vindt. Dit formulier wordt samen met het gezin ingevuld. Engagement, openheid en transparantie vormen de noodzakelijke basis om een dagbegeleiding in groep en contextbegeleiding te starten.

Daarnaast heb je alle mogelijkheden binnen het voorveld en de brede instap volledig verkend.

Wanneer je het formulier ingevuld hebt, mail je dit beveiligd naar één van onze 3 dagcentra. Neem even contact met het desbetreffende dagcentrum om het gezamenlijke wachtwoord af te stemmen.

Bij aanmelding hou je ook best rekening met de regio.

 

Wat je van ons mag verwachten:

Wanneer wij het indicatiestellingsformulier ontvangen, nemen we telefonisch contact voor verdere vraagverheldering. We bekijken samen op welke manier we een partnerschap kunnen aangaan.

Wanneer we in overleg inschatten dat een dagcentrum de gepaste hulpverleningsvorm is, wordt de aanvraag weerhouden op de wachtlijst.

 

Daarnaast mogen jullie steeds met het gezin op voorhand op kennismakingsgesprek komen. Tijdens dit moment leggen we de werking van het dagcentrum en de contextbegeleiding uit. Zo kan het gezin mee nadenken of ons aanbod voldoet aan hun vraag.

 

Een tweetal keer per jaar actualiseren we de wachtlijst. Dit betekent dat we iedereen contacteren met de vraag of de aanmelding nog actueel is, welke stappen er ondertussen gezet werden, etc. We doen dit om een goed zicht te houden op de vragen die bij ons toekomen en de wachttijd mee te bewaken.

Welk aanbod het dagcentrum biedt, kan U lezen in volgende brochure:

Jan Rap

Parkoers

Kameleon