top of page

Niet rechtstreeks toegankelijk

Verblijf en contextbegeleiding
verblijf

In de Waaiburg kunnen wij verblijf aanbieden via:

  • De Leeuwerik, een leefgroep van voornamelijk kleuters en lagere schoolkinderen

  • ’t Spoor, waar vooral pubers en adolescenten verblijven of begeleid worden via leefgroep, studio, CBAW (contextbegeleiding autonoom wonen) en kunnen we ook 8 gezinnen mobiel begeleiden

  • De Pitstop, een trainingscentrum voor kamertraining, waar we een individuele studiotraining inzetten, maar waar we ook een aantal jongeren in CBAW kunnen begeleiden.

Mits de nodige afspraken tussen jongere, ouders, aanmelder en begeleiding kan verblijf altijd flexibel worden ingezet, naargelang de vraag en de nood. Concreet betekent dit dat jongeren hier één of enkele dagen en nachten kunnen verblijven, maar evengoed 6 of 7 nachten. We proberen altijd wel te streven naar gedeelde zorg met ouders en/of context.

Context- en netwerkbegeleiding maakt steeds essentieel deel uit van de begeleiding.

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
CBAW

De Waaiburg heeft de mogelijkheid om 7 jongeren te begeleiden in dit systeem. Deze vorm van hulpverlening houdt in dat jongeren de kans krijgen om, met de nodige begeleiding, zelfstandig te gaan wonen.

De jongeren moeten vooraf wel verbleven hebben in een afdeling van De Waaiburg.

De meeste begeleidingen gebeuren dan ook vanuit 't Spoor en de Pitstop.

De individuele begeleid(st)er van de jongere neemt de verdere begeleiding waar.

Aan deze begeleidingsvorm gaan een aantal voorwaarden vooraf:

De jongere moet minimum 17 jaar zijn en reeds een bepaalde graad van zelfredzaamheid bereikt hebben.

Hij moet zelf instaan voor zijn onderhoud. De jongere dient dus te beschikken over voldoende inkomsten.

Indien dat niet zo is kan hij een aanvraag doen tot het ontvangen van het leefloon.

Enige motivatie is noodzakelijk. Daarom moet de jongere zelf de vraag stellen. Indien de voorziening hiermee akkoord gaat, kan er een beslissing genomen worden tot verdere begeleiding.

Dergelijke begeleiding kan maximum 6 maanden duren, met mogelijkheid tot verlenging na een hernieuwde aanvraag tot motivatie.

 

naar het infoboekje van CBAW
 

kleine wooneenheden
Aanmelden niet rechtstreeks toegankelijke hulp

In de verblijfsafdelingen van de Waaiburg kan je niet zomaar terecht. Samen met een doorverwijzer (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Sociale dienst Jeugdrechtbank, CLB, CGG, thuisbegeleiding, dagcentrum…) kunnen jullie je vraag stellen aan de toegangspoort via een “A- document” (aanmeldingsdocument). De indicatiesteller van de toegangspoort bekijkt of jullie vraag terecht is of niet. Komt hier een positief antwoord op dan kunnen jullie zelf samen met een aangestelde jeugdhulpregisseur op zoek gaan naar een gepaste voorziening en verblijfsafdeling. Tot onze spijt moet we jullie vertellen dat verblijf dan meestal niet dadelijk kan opstarten. Allicht komen  jullie op een wachtlijst terecht. Momenteel zijn deze wachtlijsten voor de verblijfsafdelingen van de Waaiburg lang.

bottom of page