top of page

Rechtstreeks toegankelijk

Contextbegeleiding
contextbegeleiding

De module contextbegeleiding kan drie verschillende vormen aannemen:

breedsporige contextbegeleiding, laagintensieve contextbegeleiding en contextbegeleiding positieve heroriëntering

Deze begeleiding zal voornamelijk in het gezin van de minderjarige plaats vinden.

Met 'rechtstreeks toegankelijk' bedoelen we dat cliënten of hun  contactpersonen met ons contact kunnen opnemen en dat we in onderling overleg kunnen beslissen of we al dan niet starten met hulp. Er is daarbij geen toestemming nodig van de zogenaamde toegangspoort. Hoewel rechtstreeks toegankelijk, zijn deze modules enkel inzetbaar wanneer de eerstelijnshulp (CLB,CAW, Kind en Gezin,...) geen afdoend antwoord meer kan bieden. Daarom zal er ook gevraagd worden bij aanmelding wie er nog betrokken is bij dit gezin en of er contact mag opgenomen worden met de hulpverlener die dit gezin het beste kent.

We begeleiden ook gezinnen waarbij het ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of de sociale dienst van de Jeugdrechtbank (SDJ) bemiddeld hebben om deze begeleiding te laten opstarten. Hierbij worden dus ook soms doelen opgelegd vanuit deze diensten.  

Contextbegeleiding positieve heroriëntering
PH

Positieve Heroriëntering is een andere manier van kijken en omgaan met de problemen binnen families en hun context. We focussen op mogelijkheden, eerder dan op problemen. Het gebruik van positieve, waarderende taal helpt mensen om uit hun probleem-gefocuste realiteit te stappen. Eerder dan een oplossing te zoeken voor allerlei verontrustende feiten die zich in het gezin afspelen, gaan we kijken naar wat erachter zit. Hoe wordt iedereen geraakt en waarom word je geraakt? Daar zit de sleutel tot verbinding.

Positieve Heroriëntering start steeds vanuit een bepaalde bezorgdheid die leeft bij een hulpverlener, ouder, kind, het netwerk,…

Deze persoon of personen zijn van mening dat de situatie binnen een gezin zo vastgelopen is, dat mensen hun grenzen bereikt hebben.

Gezinsleden worstelen elk met hun eigen moeilijkheden, alsook met de moeilijkheden die binnen heel het gezin leven en worden hierdoor sneller getriggerd door reacties van anderen. Wanneer zo’n situatie weinig of niet besproken wordt, kan dit uitmonden in een vastgeroest en niet-constructief  patroon van communiceren, handelen en met elkaar omgaan.

Het lijkt hierdoor alsof mensen verschillende talen spreken, ze begrijpen elkaars beweegredenen en noden niet meer waardoor de spanning vaak enkel oploopt.

Positieve Heroriëntering probeert in zo’n situatie een andere bril aan te reiken. We focussen niet op regels en afspraken, noch op voorbeelden, situaties en gebeurtenissen, maar kijken vooral op een dieper niveau:  Waarom doe ik wat ik doe, denk ik wat ik denk en voel ik wat ik voel. Dit alles gebeurt met het oog op het zoeken naar de krachten diep in onszelf (die verborgen blijven achter de huidige problemen),  hernieuwen van verbinding tussen gezinsleden, beweging op gang brengen in de vastgelopen situatie enzovoort. We streven ernaar om de dialoog hierover op gang te brengen om zo beweging te krijgen.

Kortom, de focus ligt op ‘meer van hetzelfde werkt niet’. Het zoeken naar je eigen gevoelens en behoeften en de oorsprong hiervan wordt gestimuleerd, om op die manier je verantwoordelijkheid (zowel eigen aandeel als engagement) in de situatie te nemen en te werken naar een beter begrijpen van jezelf en je gezinsleden. (Met de focus op het inzetten op de mogelijkheden en kansen van aanmelders, gezinnen en hun netwerk.)

'Because if we can change the nature of our conversation, we change the nature of our communities’

1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen
1G1P Trefplaats

Met ‘Trefplaats Jeugdhulp Kempen’ willen we binnen het arrondissement Turnhout met eerstelijnszones Kempenland, Middenkempen, Baldemore en Zuiderkempen de toegang tot de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ) en de samenwerking met de brede instap en het voorveld verbeteren. We doen dit door onze samenwerking opnieuw vorm te geven en te kiezen voor een snellere en efficiëntere hulpverlening op maat van het gezin. Dit vanuit de methodiek 1 Gezin 1 Plan.

 

Het gezin centraal

Het traject krijgt de naam Krachtwerk(t) en wordt aangeboden vanuit een intersectoraal team van krachtwerk(t)coaches in samenwerking met eerstelijnspsychologen en een functie diagnostiek. Deze laatste twee ondersteunende functies kunnen binnen het traject een kortdurende zorg bieden.

Vanuit dit krachtwerk(t)traject streven we naar gezins- en jeugdhulp waarbij:

  • er veel ruimte wordt gelaten voor de opbouw van een samenwerkingsrelatie; kennismaking en vraagverheldering

  • het gezin de regie in handen heeft

  • er naar de krachten van elke betrokkenen wordt gekeken en deze versterkt worden

  • de aanwezige hulpbronnen in en rond het gezin actief betrokken worden

  • er wordt gewerkt naar een gezinsplan: een overzicht van de doelen, betrokken personen en instanties en de gemaakte afspraken

 

Het is een flexibel traject op maat van het gezin met oog voor een intersectorale, krachtgerichte en transparante ondersteuning.

Dit traject kan ingezet worden wanneer kinderen, jongeren en gezinnen niet op een wachtlijst staan maar waar er een inschatting is gebeurd dat begeleiding noodzakelijk is, om te vermijden dat er meer gespecialiseerde jeugdhulp nodig is (= preventief).

 

Daarnaast bieden we ook ondersteuning bij die gezinnen die wachten op rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp maar nood hebben aan coaching tijdens deze wachtperiode. Het uitgangspunt is om vraagverheldering te doen en een mogelijke crisis te vermijden (=overbruggingshulp).

Wie?

Trefplaats Jeugdhulp Kempen is een multidisciplinair team met medewerkers uit verschillende betrokken partners die mede-eigenaar zijn van het wachtlijstprobleem in deze regio. Deze partners zijn MFC Oosterlo, Cirkant, de Waaiburg, Ter Loke, CAW Kempen, CKG Lentekind, CGG Kempen en OOOC Kruispunt. Verder wordt er samengewerkt me vrijwillige coaches van Burgers aan zet en wordt er ingezet op lokale netwerken ter ondersteuning.

Dagbegeleiding in groep
Dagbegeleiding

Een dagcentrum werkt vanuit een integrale benadering van het gezin. De begeleiding richt zich op verschillende terreinen.

Een eerste terrein is de contextbegeleiding. Via regelmatige gesprekken en samen dingen doen, werken we aan de moeilijkheden die de ouders met hun kind ervaren.

Een tweede terrein is de schoolbegeleiding. Op het dagcentrum is er een mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en ondersteuning van de studiemethode. Verder zijn er, afhankelijk van de vraag, contacten met de school.

Daarnaast is er nog de kind- en jongerenbegeleiding die zowel via de groepsbegeleiding als via de individuele begeleiding gebeurt. Er wordt voor elk kind een specifiek begeleidingsprogramma opgesteld. Dit omvat zowel eventuele individuele trainingen op bepaalde probleemgebieden als dagelijkse aandachtspunten. Sociale vaardigheden kunnen aangeleerd worden via groepsactiviteiten.

Verder vindt er indien nodig en in samenspraak met het gezin regelmatig overleg plaats met andere diensten en systemen die op het gezin betrokken zijn. Op deze manier trachten we het netwerk rondom het gezin uit te bouwen en te versterken.

De jongeren worden na de schooluren tot 19u onthaald op het dagcentrum en begeleid, op woensdag is dit tot 17u. Gedurende de schoolvakanties is er tijdens de dag groepsbegeleiding. De kinderen verblijven 's avonds, gedurende de weekends en feestdagen thuis.

bottom of page